Lập kế hoạch

Bất kỳ chương trình bảo trì hiệu quả nào cũng cần phải thực hiện một cách có hệ thống. Việc lập kế hoạch bảo trì theo quy tắc giúp các kỹ thuật viên có được danh sách các hạng mục công việc cần thực hiện một cách đầy đủ để thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập.

Mỗi lần thực hiện bảo trì, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các hạng mục công việc đã được lên kế hoạch cụ thể liên quan đến từng bộ phận của thiết bị.

Với kế hoạch bảo trì theo quy tắc, các hạng mục công việc quan trọng sẽ được thực hiện theo tần suất hợp lý.

Tin Liên Quan